Het Rekenstelsel

December 28, 2015 rekenschema No comments , ,

Het is gebruikelijk dat een administratiekantoor de grootboekrekeningen van een nummer voorziet. Hierdoor wordt een zekere ordening aangebracht. Rekeningen van dezelfde soort (bezitting, schuld, kosten, opbrengst) worden bij elkaar geplaatst. Nummering van grootboekrekeningen maakt het ook mogelijk dat je rekeningen snel kunt opzoeken. Zeker bij een groot aantal rekeningen is dat voor een boekhouder een belangrijk voordeel.

Het Rekenschema

Codering

Elke rekening krijgt een nummer dat uit 3 cijfers bestaat. Van 000 tot en met 999 zijn 1000 getallen, zodat we 1000 rekeningen kunnen gebruiken. Als we alleen naar het eerste cijfer van de getallen kijken, dan kunnen we de cijfers 0 tot en met 9 tegenkomen. Dit zijn 10 cijfers die we rubrieken noemen. Als we nu alle rekeningen die in gebruik zijn in 10 groepen verdelen, dan kunnen we de eerste groep voorzien van het cijfer 0, de tweede groep van het cijfer 1 enz.

Rubrieken

Bij de indeling is het gebruikelijk dat het volgende schema gehanteerd wordt.

Rubriek 0: vaste activa, eigen vermogen, vreemd vermogen op lange termijn

Rubriek 1: liquide middelen, vorderingen op korte termijn, schulden op korte termijn

Rubriek 2: tussenrekeningen

Rubriek 4: kostensoorten

Rubriek 7: voorraden

Rubriek 8: verkooprubriek

Rubriek 9: winst-en-verliesrekening

De rubrieken 3, 5 en 6 worden gebruikt door industriële ondernemingen in Rotterdam. In deze indeling vind je de lijn terug die gevolgd wordt wanneer een bedrijf wordt opgezet. Wanneer je een bedrijf wilt beginnen, zul je eerst aan vermogen zien te komen. Vervolgens ga je het bedrijf inrichten. Na het kopen of huren van het gebouw, moeten er machines worden aangeschaft en ook de inventaris. Alle rekeningen die hiermee te maken hebben plaatsen we in rubriek  0.

boekhouder rotterdam

Daarnaast ontstaan schulden op korte termijn en zullen er ook betalingen moeten plaatsvinden. Als we in rubriek 1 de schulden op korte termijn plaatsen, is het logisch dat hierin ook de vorderingen op korte termijn een plaatsje vinden. Voorbeelden van rekeningen die in deze rubriek komen zijn: Kas, Bank, Postbank, Te verrekenen OB, Verschuldigde OB, Debiteuren, Crediteuren enz. Met rubriek 2 kom je nauwelijks in aanraking. We zullen hier later op ingaan.

In rubriek 4 brengen we alle kosten samen, zoals: loonkosten, energiekosten, administratiekosten, huur, verzekeringskosten enz. De voorraad goederen worden geboekt in rubriek 7. Alles wat met de verkoop van goederen te maken heeft, wordt ondergebracht in rubriek 8. Rubriek 9 wordt gebruikt voor de winst-en-verliesrekening.

Ook hier komen we later uitvoerig op terug. Het is de bedoeling dat je weet in welke rubriek een bepaalde rekening thuishoort. Om dit systeem  wat verder uit te werken, nemen we als voorbeeld de rekening Gebouwen. We weten inmiddels al dat deze rekening in rubriek 0 thuishoort. Maar ook in rubriek 0 is het mogelijk een zekere rubricering (onderverdeling) aan te brengen. Het is mogelijk dat een onderneming beschikt over: magazijngebouwen en showrooms. In rubriek 0 maken we dan 2 groepen:

Groepen

00 Magazijngebouwen
01 Showrooms

Stel je voor dat deze onderneming in Rotterdam over 5 showrooms beschikt, dan kunnen we deze als volgt aangeven:

Rekeningen

010 Showroom A
011 Showroom B
012 Showroom C
013 Showroom D
014 Showroom E

Wanneer boekhouders het nu hebben over rekening 012, dan weten we dat het een rekening betreft in rubriek 0. Het betreft dan vaste activa of eigen vermogen of vreemd lang vermogen. Het tweede cijfer geeft de groep aan. We hebben te maken met groep 1, dat wil zeggen de showrooms. Van deze showroom moeten we hebben rekening 2, showroom C.

Vergeten Posten en Correcties

December 18, 2015 Uncategorized No comments

Het is mogelijk dat na het samenstellen van de saldibalans bepaalde boekingen vergeten of onjuist blijken te zijn. In het eerste geval zal de boeking alsnog gemaakt moeten worden, in het tweede geval zal er een correctieboeking of correctiejournaalpost nodig zijn.

Het komt ook voor dat bepaalde boekingen bewust nog even achterwege zijn gelaten, omdat bijvoorbeeld de bedragen nog niet bekend waren. Daarnaast is het mogelijk dat er nog afrekeningen moeten worden ontvangen of dat een inventarisatie noodzakelijk is. Ook in deze gevallen zullen de nodige aanvullingen of correcties moeten worden aangebracht.

Deze aanvullingen en correcties moeten voorafgaan aan het samenstellen van de winst-en-verliesrekening en de eindbalans. We noemen deze boekingen in de vorm van journaalposten daarom voorafgaande journaalposten.